Pomiary elektryczne

Każda wykonywana instalacja elektryczna musi zostać zakończona próbami i pomiarami elektrycznymi przeprowadzonymi przez uprawnionych elektryków. Dodatkowo prawo oraz ew. inne umowy (np. ubezpieczenie nieruchomości) narzucają na właścicieli obowiązek regularnego przeglądu stanu technicznego tych instalacji.

 

Wymagania prawne

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity DzU z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli co najmniej raz na 5 lat.

 

Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować sankcjami. Jednak te najdotkliwsze mogą nastąpić w sytuacji wystąpienia szkody. Obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegają w ogólnych warunkach ubezpieczenia, że mogą nie wypłacić odszkodowania, jeśli do zdarzenia doszło w następstwie niewykonania obowiązkowych przeglądów technicznych lub kontroli okresowych budynku.

 

Firma LM-Automatyka świadczy usługi w zakresie pomiarów kontrolnych instalacji jak sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji.

 

W szczególności wykonujemy :

  • badanie rezystancji izolacji
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiary wyłączników RCD (parametry zadziałania – prąd i czas)
  • pomiary rezystancji uziemienia